Δόξα Δράμας-Καμπανιακός 3-1 (vid)

888

Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την εντός έδρας νίκη της Δόξας Δράμας επί του Καμπανιακού, με 3-1.

Σχόλια

 1. ferdi karpuz diyor ki:ben bartında yasamaktayım ailece kalaba bir aileyiz evde yapabileceğimiz iş aramaktayız verilen işi en kısa sürede yapacagımızdan emin olabilirsiniz tel 0539 618 85 35

 2. I had a laptop that was broken, I lost some pictures. Also all of my schoolwork. luckily I hadn’t had the laptop very long so there weren’t too many things that couldn’t be replaced

 3. Kjempestilig! Har sett på denne før, veldig praktisk. Fint at det svarte bryter opp i alt det lyse.Ha en fin dag!Klem Lene :)

 4. Hej Din hårfarve er virkelig smuk! Er det din naturlige hårfarve, eller har du fået det farvet? I så fald, hvad hedder farven og hvilken farve var det før du fik det farvet?

 5. One time I was trapped at the hospital because of a bad snow storm and the next shift of nurses couldnt get in. On our brief lunch break 3 of us “borrowed” the big trays from the cafeteria (the ones that go in the cart to bring meals to the floors) and went sledding down a small hill out back! It was a blast!

 6. Luciana comentou em 9 de novembro de 2011 às 17:33. tem que saber muito e ter muito estilo rpa usar essa franja. Eu q ja sou pirada nas pin up’s AMEI! E ficou incrível!Ju minha DIVA EVER!pode até paracer exagero,mas de dois anos pra cá vc tem feito diferança na my life! hehehehehexeroo;*

 7. Ronin,Sorry Ronin. Correction. Franz Beckenbauer did not play as a centre-half in the Fifa World Cup 1974 competition. Beckenbauer played in front of the defenders and behind the midfield. This was done so that he could attack and defend. This is what I want Ramires to do.Reply

 8. Great post.After all those millenia of Egyptian history (I confess, when I saw the pharaohs worshipping their ancestors I thought "So, they were Episcopalians?" ;-p), it's now all about that little girl (in the 2nd to the last photo).You GO, grrl! :-)

 9. Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïî âîïðîñàì ñâÿçàííûì ñ ïðîáëåìîé íè îäèí èç ïðåäñåäàòåëåé íå äàë ÷åòêîãî ðàçúÿñíåíèÿ âîçíèêøèõ ðàçíîãëàñèé.  ñâîå âðåìÿ äàííûå ïðî óçíàòü ñâîé ip â ñåòè áûëî íå òàê ïðîñòî íàéòè. Êàê âûÿñíèëîñü, îäíèì èç âàæíûõ âîïðîñîâ ïî òåìå óçíàòü ñâîé ip â ñåòè îêàçàëîñü îòñóòñòâèå èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè ïî äàííîé ïðîáëåìå.

 10. I agree with you, I'd highly recommend it too. And I'd also recommend the book (of the same title) it's based on which is, by far, Virginia Woolf's most accessible novel (and I like Woolf).

 11. am fost si eu la fertilia sa aflu mai multe despre acest laser si e chiar interesant ce se intampla! eu vreau foarte mult sa am un copil, medicul mi-a spus ca doar fertilizarea in vitro este soluti…

 12. Thanks for pointing to the 1,000 Creative Writing Prompts by Bryan Cohen, will check it out. Doing something outside your comfort zone is scarey but shakes up your preconceived notions of what you can write, what you should write about. All in all, that’s got to be a good thing!

 13. Hiya, I’m truly glad I have found this info. Today writers publish almost gossips along with web and this is actually annoying. A good site with interesting content, that’s what I would like. Thanks regarding keeping this web page, I is going to be visiting the idea. Do one does newsletters? Cant still find it.

 14. segun la teoria del conocimiento “el mito de la caverna” es importante todo lo que nos muestra por que como seres humanos tenemos la capacidad de penzar y reflexionar todo lo sucedido en nuestro alrededor , pues en esta realidad hay que descubrir y observar dichas verdades….

 15. Non è che le altre mi entusiasmino o siano mie preferite per qualche motivo, ma ci pensate a far strappare con le proprie mani il parrucchino a Conte al S. Paolo, o la faccia funebre di monociglio per non parlare dell’umore di quella munnezza dei lori tifosi…? sono d’accordo, meglio Inter che Juventus…

 16. Dunga nunca foi técnico, só da seleção( e continuou não sendo). Tbem não adianta tecnico se não tem jogador de peso.Como pode?? sempre é assim, passa anos querendo subir e quando consegue cai no ano seguinte, não podemos aceitar este tipo de coisa,um time com 111 anos de existência e continua como amador.

 17. Ο/Η auto insurance Waukesha WI λέει:

  Aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah ;o)Ma blague préférée à 0,15 centimes d’Euros. Elle prend une toute autre dimension en anglais, Piumaqueltalent !

 18. Oh and I also have a newly purchased Futaba 8FGA Super running software version 5.0 and have downloaded the binary you made and the Futaba File System Utility and put the binary on my SD card but so far haven’t figured out how to import the binary data into my model settings.. I am sure I will figure it out.. I havent even set up any Models in memory yet – I was going to make my Sensei Model – 1 and the Focke Wulf Model – 2

 19. Well, ESXi is now free, right? So, the replacement is ESXi in reality. If you need to run it on Windows or Linux, there is the (non-free) Workstation product that now offers most of the features VMware Server had.

http://overads.com/push-down/